Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STAMIT s.r.o.
1. Ustanovení všeobecná

1.1 Prodávající firma STAMIT s.r.o. se sídlem Slavkov 290, 687 64, zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka 17656, IČ 60733527, DIČ CZ60733527. Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu 43-6667570287/0100.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran uvedené v objednávce - kupní smlouvě uzavřené firmou STAMIT s.r.o. jako prodávajícím a jsou ve vztahu k takové smlouvě nebo jejím zvláštním dodatkům ustanoveními všeobecnými.

1.3 Prodávající bude prodávat a kupující bude kupovat podle jakékoliv nabídky prodávajícího, kterou kupující přijme nebo na základě jakékoliv objednávky kupujícího, kterou prodávající přijme. Pokud nebude sjednáno nic jiného výslovně a písemně, veškeré objednávky jsou přijímány prodávajícím tak, že se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Způsob dodání

2.1 Dodání zboží se může realizovat tak, že kupující odebere zboží na adrese, kterou prodávající oznámí poté, co prodávající uvědomil kupujícího o tom, že zboží je připraveno k odebrání, nebo jestliže prodávající písemně souhlasil s jiným místem dodávky tak, že prodávající dodá zboží na ono místo.

2.2 Zboží lze doručit prodávajícím i prostřednictvím třetí osoby prodávajícím jmenované. Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží určeným dopravcem, nebo, nebude-li takového, doručením na místo dodání nebo uskladněním dle čl. 5.1. Dnem dodání je den předání zboží dopravci.

2.3 V případě prodlení s dodáním v den uvedený v příslušném ustanovení kupní smlouvy ponese za takové prodlení odpovědnost prodávající pouze tehdy, prokáže-li se jeho hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci zejména prodlení při technických a logistických obtížích při přepravě a pod. Prodávající jinak neponese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

2.4 V případě, že je prodávající s dodávkami v prodlení, poskytne mu kupující přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění, max. však 30 dnů. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty má kupující právo, buď trvat na dodávce zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2.5 Částečné dodávky zboží jsou přípustné. Jestliže je dohodnuto, že zboží bude dodáváno po částech, pak prodlení na straně prodávajícího, pokud se týče části nebo části zboží ve smyslu těchto podmínek, neopravňuje kupujícího k tomu, aby odstoupil od celé smlouvy jako takové.

2.6 Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající dodal zboží ve specifikaci, množství a jakostech, uvedených v kupní smlouvě. Pokud je předmět smlouvy splněn několika dílčími dodávkami, považuje se každá dílčí dodávka za včasné a řádné plnění, pokud se uskuteční v souladu s podmínkami kupní smlouvy.

2.7 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství a kupující je povinen zaplatit i toto přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu omítl (§ 2093 obč. zákoníku.)

3. Platební podmínky

3.1 Kupní cena je platná nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy, nestanoví-li faktura nebo faktury jinak. V případě poskytnutí dostatečné bankovní garance může prodávající souhlasit se splatností pozdější.

3.2. V případě nedodržení splatnosti se automaticky mění podmínky platby a to tak, že do uhrazení pohledávek po splatnosti je odběr zboží možný pouze zálohovou nebo hotovostní platbou. Prodávající si vyhrazuje právo při opakovaném nedodržení splatnosti předčasně odstoupit od rámcové kupní smlouvy.

3.3 Nezaplacení kupní ceny během sjednaných platebních podmínek je podstatným porušením smlouvy. Navíc nezaplacení ke stanovenému datu má za následek zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení kupujícím prodávajícímu.

3.4 Pokud má být kupní cena ve splátkách, nezaplacením jedné splátky v rámci stanovené lhůty se stává také zbývající část kupní ceny okamžitě splatnou. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit placení svých vlastních závazků až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek a dodávat zboží poté na základě platby v hotovosti.

3.5 Podkladem pro zaplacení dodávek je faktura. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo, IČO a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČO a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), sjednaná cena za předmět smlouvy, cena přepravného nebo poštovného, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Fakturace může probíhat prostřednictvím elektronické pošty. Úroky z prodlení, event. jiné smluvní pokuty mohou být uvedeny na zvláštním listě. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce a při zachování souladu mezi objednávkou a fakturou, co do ceny, množství a kvality není důvod odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.

3.6 Částky, které prodávající dluží kupujícímu a naopak mohou být vzájemně započteny.

3.7 Platební podmínky - Kupující má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží jedním z těchto způsobů:
• Dobírka (kupující zaplatí za zboží při přebírání zboží.)
• Platba převodem na proforma fakturu (kupující zaplatí převodním příkazem na účet prodávajícího před dodáním zboží.)
• Platba převodním příkazem (v případě poskytnutí dostatečné bankovní garance.) Faktura slouží zároveň i jako dodací list.
• Platba v hotovosti. Zboží si kupující může po dohodě vyzvednout osobně v sídle společnosti STAMIT s.r.o., Slavkov 290, 687 64.

4. Přechod vlastnictví

4.1 K přechodu vlastnictví dojde teprve po úplném zaplacení kupní ceny a veškerého příslušenství, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut, kupujícím. Za den platby se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího, za podmínky, že dojde k jejímu připsání na účet prodávajícího v průběhu řádné převodní doby.

4.2 Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.

5. Převzetí zboží

5.1 Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody ze ztráty takto vzniklé nebo, a to dle vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu.

5.2 V případě, že má být předmět smlouvy splněn předáním prvnímu veřejnému dopravci, je kupující povinen sdělit prodávajícímu přepravní dispozice, a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím termínu dodání. Přepravní dispozice musí obsahovat způsob přepravy, místo určení a další údaje, zabezpečující řádné dodání.

5.3 Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží určeným dopravcem, nebo, nebude-li takovéhoto, doručením na místo dodání nebo uskladněním podle čl. 5.1.

6. Kvalita zboží

Pokud není sjednána žádná jiná kvalita dodávaného zboží, dodává se zboží v obvyklé obchodní kvalitě.

7. Záruční doba

7.1 Prodávající firma STAMIT s.r.o. se zavazuje poskytnout záruku na předmět koupě, a to v rozsahu stanoveném obchodním zákoníkem. Po dobu záruky budou odstraněny bezplatně veškeré závady způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu. Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem. Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník výrobku.

Do záruky nespadají škody vzniklé:
• běžným opotřebením, přetěžováním
• zásahem neautorizovaného servisu
• nevhodným použitím nebo zanedbanou péčí o výrobek
• používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:
• nebyl předložen originál záručního listu
• chybí štítek s výrobním číslem nebo je štítek nečitelný
• liší se údaje na výrobním štítku a záručním listě
• nebyl dodržen návod k obsluze
• výrobek byl používán pro jiné účely než obvyklé

Záruční doba začíná dnem předání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro kupujícího. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.


8. Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody.

9. Vady zboží

9.1 Vady zboží zjištěné při kontrole po přechodu nebezpečí škody na zboží jakož i chybějící množství, musí být prodávajícímu oznámeny bez prodlení po příchodu zboží na místo určení dle smlouvy. Jiné vady zboží musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty. Sdělení nedostatků musí být provázeno doklady, které prokazují oprávněnost reklamace. Neoznámení závad do výše uvedené lhůty má za následek zánik práva kupujícího z titulu reklamace zboží. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.

9.2 Ohlášení vad musí mít písemnou formu. Kupující musí v reklamaci uvést číslo dodacího listu, faktury, číslo kupní smlouvy, popř. dalších dokladů, které má k dispozici a vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Kupující uvede své požadavky, popř. je vyčíslí. Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží. Pokud je reklamace oprávněna může prodávající podle svého uvážení, buď odstranit zjištěné závady během přiměřené lhůty, nebo dodat novou
dodávku za původních podmínek. Po dohodě s kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy na zboží. Jakékoliv jiné nároky kupujícímu nepřísluší. Prodávající také neponese jakoukoli odpovědnost za jakoukoli související ztrátu.


10. Zvláštní ustanovení - Storno

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo tuto vypovědět nebo jakkoli jinak ukončit její platnost bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. V případě udělení souhlasu s odstoupením je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
15 % z celkové výše hodnoty odmítnutého zboží.


Všeobecné obchodní podmínky jsou volně k nahlédnutí a současně pak tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a kupující se objednáním zavazuje je akceptovat.

11. Rozhodčí doložka
Smluvní strany se dohodly, že pakliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny a tato nebude uhrazena ani na základě dvou upomínek, z nichž druhá bude kupujícímu zaslána doporučeně, budou všechny majetkové spory vznikající z Rámcové kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek společnosti STAMIT s.r.o. a v souvislosti s nimi, rozhodovány podle platného práva ČR soudem podle příslušných ustanovení Občanského soudního řádu nebo jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců vedeného u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, přičemž pro uplatnění příslušnosti rozhodce nebo soudu je rozhodný okamžik zahájení řízení.
Pro případ předložení sporu soudu stanovily smluvní strany podle ustanovení § 89a Občanského soudního řádu místní příslušnost okresního nebo krajského soudu podle sídla prodávajícího. V případě podání učiněných ve stejný den u rozhodce i u soudu je příslušný soud.
V rozhodčím řízení bude rozhodováno s konečnou platností podle Řádu a pravidel Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Smluvní strany se dohodly, že spor v rozhodčím řízení bude rozhodnut mimo ústní jednání, nerozhodne-li rozhodce jinak. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí nález bude pro obě strany závazný a konečný.
Nebyla-li stranami sjednána doručovací adresa, má se za to, že doručovací adresou je adresa smluvních stan uvedená na titulní straně Rámcové kupní smlouvy.