Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zřídil zaměstnavatel - společnost STAMIT. s r.o. - od 15.12.2023 jako povinný subjekt (dále jen „STAMIT“ nebo „povinný subjekt“) tzv. vnitřní oznamovací systém a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Andrea Pavelčíková.
Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec nebo osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro STAMIT vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona (dále jen „oznamovatel“).
STAMIT vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.
Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.
Oznámení lze podat:
1. elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@stamit.cz
2. písemně s uvedením textu: „NEOTVÍRAT, WHISTLEBLOWING“, na adresu: jméno příslušné osoby, STAMIT s.r.o., Slavkov 290, 687 64
3. telefonicky na čísle: 601 004803 ve standardní pracovní hodiny,
4. osobně u Andrey Pavelčíkové, požádá-li o to oznamovatel.
OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA „NEOTEVÍRAT, WHISTLEBLOWING“; při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.
V souladu s § 2 zákona oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, a které:
1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
b. daně z příjmů právnických osob,
c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d. ochrany spotřebitele,
e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
g. ochrany životního prostředí,
h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
m. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.
Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč; takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle zákona.
Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.
Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s činností STAMIT, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti zde: https://oznamovatel.justice.cz/.