OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje jsou zpracovávány společností: STAMIT s r.o., Slavkov 290, 687 64 Slavkov, IČO: 60733527, e-mail: info@stamit.cz, tel: +420 572 648301 (dále také jako „správce“) v těchto kategoriích zpracování: Správce má oprávněný zá

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovávány společností: STAMIT s r.o., Slavkov 290, 687
64 Slavkov, IČO: 60733527, e-mail: info@stamit.cz, tel: +420 572 648301 (dále
také jako „správce“) v těchto kategoriích zpracování:
Správce má oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje dodavatelů
a odběratelů za účelem obchodních jednání, uzavření a následné realizace
smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto
údajů může vést až k přerušení všech obchodních aktivit.
Osobní údaje budou uloženy u správce po ukončení smluvního vztahu maximálně
po dobu 10 let, pokud bylo hrazeno i DPH, jinak maximálně po dobu 5 let
počínajících běžet koncem posledního účetního období, kterého se týkají.
Objednávky jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
Případná projektová dokumentace vyhotovená v průběhu realizace smlouvy je
uchovávána po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost
u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních
údajů je v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy. Příslušným
dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, máte
právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu